ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE QUOTES DE PARTICIPACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS.

12/06/2024