Ordenances fiscals

ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2021

ÍNDEX:

 NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA I URBANA.

 NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE CIRCULACIÓ MECÀNICA.

 NÚM. 3. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

 NÚM. 4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

 NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

 NÚM. 6. TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

 NÚM. 7. TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES.

 NÚM. 8. TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI.

 NÚM. 9. TAXA PEL SERVEI DE CLAVAGUERAM.

 NÚM. 10. TAXA PER UTILITAZACIÓ PROVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS O DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL.

 NÚM. 12. REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS CENTRES DE SERVEIS D’ÀMBIT RURAL PER A LA GENT GRAN.

 NÚM. 13. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

 NÚM. 14. PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

 NÚM. 16. TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

 NÚM. 17. TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA PER LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.

 NÚM. 19. TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS “BALLMANETES” I DEL SERVEI D'ACOLLIDA A LES TARDES.

 NÚM. 20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS.

 NÚM. 21. DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS.

 NÚM. 22. SOBRE ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA ON S’EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ.

 NÚM. 23. TAXA DE LLICÈNCIES D’AUTO-TAXI I VEHICLES DE LLOGUER.

 NÚM. 24. REGULADORA DE LA NETEJA I DEL TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS.

 NÚM. 25. TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS.

 NÚM. 26. MUNICIPAL TIPUS REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS EN EL MARC DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL I DISPOSICIONS QUE LA DESPLEGUEN.

 NÚM. 27. MUNICIPAL DE CAMINS.

NÚM. 28. REGULADORA DELS CASAMENTS CIVILS.